Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020

Na 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij je woongemeente.

De uitkering levensonderhoud kan, als je aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021.

Er wordt in de Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober